. . .
top of page

תקנון הצטרפות ומדיניות פרטיות

הסכם הצטרפות ורכישה – "אישה בתנועה"​

 1. מבוא​
  1.1 הסכם זה מפרט את תנאי ההצטרפות והרכישה של קורס שמנוהל, משווק ומופעל על ידי עינב שטיינברג, מספר עוסק ________ ("המפעילה"). באישורך, "המשתתפת", את ההסכם הזה וכתנאי להשתתפותך בקורסים המוצעים באתר של המפעילה ("הקורס") הנך מאשרת את כל האמור בהסכם זה.
  1.2 הסכם זה מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים, ואין בו משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהם.

   

 2. הצהרות והתחייבויות המשתתפת
  2.1 המשתתפת מאשרת כי היא נרשמה לקורס לאחר שקיבל מידע הנוגע לתכנים שיועברו בקורס ולסוג הקורס, וכי החלטתה התקבלה לאחר שבחנה כי הקורס מתאים לצרכיה ומטרותיה. עם זאת יובהר כי המפעילה תהיה רשאית לשנות את תכני הקורס ואת הסילבוס מעת לעת ואת אופן העברת הקורס בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לצרכיה.
  2.2 המשתתפת מאשרת כי ידוע לה כי המפעילה אינה מתחייבת כי ההשתתפות בקורס והשימוש בכלים ו/או בידע שרכשה בקורס יגרמו לה להצליח בהתאם לציפיותיה, והצלחתה תלויה במדדים שאינם בהכרח תלויים במפעילה לרבות, אך לא רק, יכולת למידה עצמית, עמידה ביעדים שעשויים להיות מוגדרים עבורה ועוד.
  2.3 המשתתפת מצהירה כי ווידאה כי ברשותה כל הכלים, התוכנות והעזרים לצורך השתתפות בקורס לרבות חיבור לאינטרנט מהיר ותקין שהינו הכרחי על מנת שתוכל להשתתף בקורס בצורה אופטימאלית. המפעילה לא תהא אחראית לבעיות טכניות שיהיו במהלך העברת הקורס שמקורן בתקלה בציוד של המשתתפת לרבות, אך לא רק, בעיות בחיבור לאינטרנט של המשתתפת, והמשתתפת לא תהיה זכאית להחזר כספי במקרה של תקלות כאמור. המשתתפת מתבקשת לפנות למפעילה בכתב בכל בעיה ו/או שאלה בנושא שימוש כמפורט לעיל.
  2.4 המשתתפת מצהירה ומבינה כי תנאי לקבלת תעודת סיום הוא לעמוד בדרישות הקורס כפי שאלה ייקבעו מעת לעת; ואי עמידה בתנאים שייקבעו לא תאפשר לה לקבל תעודת סיום, זאת מבלי שיהיו לה טענות כלפי המפעילה במקרה כאמור.
  2.5 המשתתפת מצהירה ומבינה כי מדובר בהכשרה עצמאית מטעם המפעילה ואין מדובר בהכשרה ו/או תעודה מטעם מוסד מוכר ו/או רשמי כלשהו.
  2.6 המשתתפת מצהירה ומבינה כי המפעילה אינה אחראית ליישום הידע והתכנים שצברה המשתתפת במסגרת הקורס. כמו כן יובהר כי אין לראות במידע המוצג בקורס ו/או בהמלצות המופיעות בקורס משום מידע רפואי ו/או המלצה רפואית, והקורס אינו מהווה טיפול רפואי ו/או נפשי מכל סוג שהוא ואינו מהווה תחליף לטיפול רפואי ו/או נפשי כאמור, ככל ויהיה צורך. יש להתייעץ עם גורם מקצועי מתאים המוסמך לכך בכל מקרה של ספק בנוגע ליישום התכנים שנלמדו בקורס, ולמשתתפת לא תהיה כל טענה נגד המפעילה בגין כל נזק שייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בגין יישום הידע שרכש בקורס כאמור.
   

 3. התמורה
  3.1 תמורת ההשתתפות בקורס המשתתפת תשלם למפעילה את הסכום המפורט באתר. יובהר כי המפעילה תהא רשאית, מעת לעת, להציע הנחות ו/או הטבות למחיר הקורס ותהיה רשאית לשנות את מחיר הקורס מעת לעת לפי שיקול דעתה.
  3.2 יודגש כי כל שירות שאינו נכלל במסגרת הקורס (למשל פגישות פרטניות או שירותים נוספים) יהיה כרוך בתשלום נוסף בהתאם להצעת מחיר שתינתן על ידי המפעילה.
   

 4. מדיניות ביטולים
  4.1 לאור העובדה כי מדובר בקורס המיועד לבעלות עסקים עבור שימוש עסקי אזי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 לרבות סעיפים הנוגעים לתנאי ביטול עסקה אינם חלים על עסקה זו, והכל בכפוף להוראות הדין ומדיניות הביטולים המפורטת בהסכם זה. על כן המשתתפת מתבקשת לוודא, טרם הצטרפותה לקורס, כי הקורס אכן תואם את צרכיה, והשתתפות בקורס המוצע דרך האתר מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתתפת לתנאים כאמור.
  4.2 תנאי הביטול של הקורס הינם כלהלן:
  4.2.1  ככל והמשתתפת מעוניינת לבטל את ההרשמה עד המפגש השני בקורס (כולל המפגש השני עצמו) אזי המשתתפת תקבל את כל כספה בחזרה;
  4.2.2 במידה וכבר התקיימו שני מפגשים (או לחלופין ככל ומדובר בשירות הכולל מפגש אחד בלבד) אזי המשתתפת לא תהיה זכאית לקבלת החזר כספי כלשהו ללא קשר לסיבת הביטול.
  4.3 יובהר למען הסר ספק כי המשתתפת לא תהיה זכאית להחזר כספי כלשהו במידה ונמסרה הודעת ביטול לאחר המועדים הקבועים לעיל ו/או במידה וביקשה החזר כספי מכל סיבה אחרת, והיענות לבקשת ביטול במקרים כאמור תהיה לשיקול דעת המפעילה בלבד.
  4.4 יודגש כי יש לשלוח בקשת ביטול בכתב לדוא"ל שכתובתו einav.ste@gmil.com וכן לאשר הגעה מול המפעילה. כל בקשה שלא תישלח לכתובת זו לא תיחשב כבקשה שהוגשה במועד.
   

 5. איסור שימוש בתכני הקורס לצורך מסחרי; גישה לתכנים בלעדיים; חסימת משתתפת; דיוור ישיר
  5.1 יובהר כי כל תכני הקורס מוגנים בזכויות יוצרים והינם בבעלותה הבלעדית של המפעילה. על כן השימוש בתכני הקורס הינו לשימוש אישי ולצרכי לימוד בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בתכני הקורס לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול ו/או שימוש בתכני הקורס לצרכי העברת קורס מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחר. ויודגש – המפעילה מעניקה למשתתפת רישיון שימוש אישי בלבד בתכני הקורס ולא את הזכויות בתכני הקורס כפי שהם.
  5.2 המשתתפת עשויה לקבל גישה לתכנים בלעדיים מטעם המפעילה לרבות הרצאות בלייב וקבוצות ווטסאפ ופייסבוק ייעודיות, הכל כפי שייקבע על ידי המפעילה מעת לעת. יצוין כי מדובר בתכנים סגורים שבבעלות ובהנהלת המפעילה אשר הגישה אליהם תהיה אך ורק למשתתפות בקורס, וחל איסור להעתיק ו/או להעביר את התכנים בקבוצה לכל צד שלישי ללא אישורה של המפעילה מראש ובכתב. יובהר כי הגישה לתכני הקורס וכל השתתפות בקורס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, וכי המפעילה תהיה רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה להחליט על סיום גישתה של משתתפת לתכנים מסוימים ו/או לקבוצות ייעודיות.
  5.3 המפעילה תהא רשאית לחסום גישה של משתתפת אשר מפרה את ההסכם הזה ו/או את נהלי הקורס ו/או פוגעת במשתתפות אחרות באופן שלדעת המפעילה אינו מאפשר להמשיך את השתתפותה, זאת מבלי שהמשתתפת תהיה זכאית להחזר כספי כלשהו במקרה כאמור.
  5.4 בהרשמתה לקורס המשתתפת מאשרת למפעילה לפנות אליה ולשלוח לה דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
   

 6. פרטיות
  6.1 המפעילה אוספת על המשתתפת נתונים שנמסרו ידה ובהם פרטי קשר בסיסיים; ובנוסף המפעילה עשויה לשמור נתונים סטטיסטיים שונים שאינם מזהים את המשתתפת באופן אישי, ועם הצטרפותה לקורס המשתתפת מאשרת למפעילה את השימוש האמור.
  6.2 על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של המפעילה. משתתפת שעיינה במידע עליה ומצאה שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאית לפנות למפעילה בבקשה לתקן ו/או לעדכן את המידע המוחזק עליה כאמור לעיל. פנייה כזאת יש להפנות למפעילה בדוא"ל שכתובתו היא: einav.ste@gmil.com
   

 7. שונות
  7.1 הסכם זה כולל את כל המסוכם בין הצדדים וגובר על כל הסכם, סיכום, התכתבויות או הסכמות למיניהן בין הצדדים בנושאים המוסדרים בו. כל הבטחה, התחייבות, הסכמה, זיכרון דברים או מצג או התנהגות בעבר, שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימת ההסכם, בין בכתב ובין בעל פה, הנם בטלים ומבוטלים בזה, ואין לעשות בהם כל שימוש כנגד המפעילה.
  7.2 הסכם זה יהא כפוף להוראות הדין הישראלי. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הקשורה בהסכם זה.

bottom of page